Mediacje dla początkujących

Mediacje dla początkujących

Lekcja 5 – Co dalej? Czym skutkują mediacje? Koszty mediacji. Kodeks etyczny mediatorów. Polskie i międzynarodowe standardy.

Slajdy: 28-43


SPRAWA JEST PRZEDMIOTEM MEDIACJI. CO DALEJ?

 

Autor: Piotr Żołądkowski, źródło: http://forumbiznesu.pl/index.php?strona=6496&filtruj_nazwa=Żołądkowski

 

Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania. Na początku procesu wyjaśnia on zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest bowiem rozmową stron w obecności mediatora. W razie potrzeby mogą się odbywać także indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron. Uczestnicy sporu mogą na każdym etapie postępowania mediacyjnego zrezygnować z udziału. Mediacja jest poufna a mediator nie może udostępniać informacji z działaniach osobom trzecim. Protokół nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk. Mediator nie może być także świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Zatem nasze mediacje są podejmowane przy udziale bezstronnego profesjonalisty, którego obowiązuje tajemnica co podnosi komfort dochodzenia do wspólnego, satysfakcjonującego strony, rozwiązania.

 


CZYM SKUTKUJĄ MEDIACJE?

 

Autor: Piotr Żołądkowski, źródło: http://forumbiznesu.pl/index.php?strona=6496&filtruj_nazwa=Żołądkowski

 

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole. W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 


KOSZTY MEDIACJI

 

Autor: Piotr Żołądkowski, źródło: http://forumbiznesu.pl/index.php?strona=6496&filtruj_nazwa=Żołądkowski

 

Koszty mediacji możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to odpłatność z kieszeni stron korzystających z usług mediacyjnych, które co do zasady są równe (chyba, że strony ustalą inny podział kosztów). W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora  wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100 proc. opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75 proc. opłaty sądowej. W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Powyższe rozliczenia dotyczą mediacji spaw cywilnych.  Przy okazji spraw nieletnich czy z zakresu prawa karnego koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa.

 


KODEKS ETYCZNY MEDIATORÓW

 

Źródło: https://www.mediacja.gov.pl/

 

Zasady

 1. Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron konfliktu.
 2. Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami stron.
 3. Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym.
 4. Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.
 5. Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić postępowanie rzetelnie.
 6. Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej bezstronności.
 7. Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.
 8. Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.
 9. Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.
 10. Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu usług i opłat.
 11. Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą.
 12. Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji.

Warszawa, 19 maja 2008

 


POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY DOTYCZĄCE MEDIACJI

 

Źródło: https://www.mediacja.gov.pl/

 

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.)
 • Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)
 • Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające
 • Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów
 • Deklaracja wrocławska dotycząca mediacji dwunarodowściowych

 

 

 


 

BIBLIOGRAFIA

 • Bargiel-Matusiewicz K., “Negocjacje i mediacje”, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
 • Bieńkowska E. (2012). O unormowaniu mediacji w sprawach karnych, Prokuratura i prawo, nr 1
 • Drelichowska A. (2012).Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Kwartalnik ADR, nr 2(18)
 • Kalisz A., “Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa”, wyd. Difin, Warszawa 2016
 • Moore Ch.W., “Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów”, wyd. Oficyna, Warszawa 2012
 • Pieckowski S., “Mediacja gospodarcza”, wyd. Difin, Warszawa 2015